Jedinstveni upravni odjel

TRG GOSPE VOĆINSKE 11, 33522 VOĆIN

telefon: 033/565-030

fax: 033/565-030

e-mail: info@vocin.hr

PROČELNIK: Simodejan Perić, dipl.iur.

DJELATNICE:

1. Dragica Hrgić – referent za financije, računovodstvo i proračun
2. Sanja Jozić, mag.iur. – viši stručni suradnik za poslove lokalne samouprave
3. Stojanka Vuković – spremačica

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Voćin mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.

Adrese za dostavu pisanih predstavki i pritužbi su:

Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin
ili
info@vocin.hr