O općini

Općina Voćin ima svoje vijeće, načelnika i upravna tijela, koja obavljaju poslove lokalne samouprave, a smješteni su u sjedištu općine.

Nalazi se u južnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa sjeverne strane graniči sa gradom Slatina i općinom Suhopolje, sa istočne strane graniči s općinom Čačinci i općinom Mikleuš, sa zapadne strane s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, a s južne strane sa Požeško-slavonskom županijom.

Na grbu Općine Voćin je „u zlatnom polju smeđa greda i preko svega je srebrna crkva sa smeđim krovom i crvenim vratima“. Prikazano kulturno dobro je simbol cijelog područja Općine čak i kada je tijekom Domovinskog rata gotovo potpunosti uništeno. Danas je njegova obnova u poodmakloj fazi, dovršen je zvonik, izvedeni su zidovi lađe, a nedovršeno svetište.

Svojim smještajem Voćin predstavlja poveznicu između virovitičkog, daruvarskog, požeškog, orahovačkog i posebice slatinskog kraja kao njen najznačajniji povijesni lokalitet. Općina Voćin jedna je od većih općina u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od 295,80 km2, što predstavlja 14,63% površine županije. Broj stanovnika, prema Popisu iz 2001. godine je 2.421, a gustoća naseljenosti 8 st/km2.

Općina Voćin svojim prirodnim vrijednostima, reljefom, geološkim sastavom tla, klimatskim i hidrološkim karakteristikama, vegetacijskim pokrovom i faunom, ima izuzetno značenje u Virovitičko-podravskoj županiji.

U strukturi ukupnih površina najviše su zastupljene šume sa 67,01%. Slijede oranice sa 14,93%, i vode sa 0,60%.

Lanac Papuka nije kompaktan i jedinstven, već je razveden poprečnim udolinama duž vodotoka. Karakter reljefa prati i osnovna hidrografska mreža, što je utjecalo i na razmještaj naselja.