Javni poziv o započinjanju evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ( “Narodne novine” broj 59/18 ) objavljuje se

J A V N I      P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Voćin, dio ulice Prebenda od kbr. 4 prema groblju te do spoja s ulicom Prosinačkih žrtava u naselju Voćin u k.o. Voćin, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Voćin

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste Voćin, dio ulice Prebenda od kbr. 4 prema groblju te do spoja s ulicom Prosinačkih žrtava izradit će tvrtka GEOSOFT d.o.o. za geodeziju i usluge, Petra Preradovića 8, Orahovica

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će
22. veljače 2022.godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Šime Sudarića, dipl.ing.geod., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 25. veljača 2022. godine (petak) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.

Javni poziv o započinjanju evidentiranja nerazvrstanih cesta