1. Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na održavanju puteva i cesta na području Općine Voćin

1. Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova na održavanju puteva i cesta na području Općine Voćin

1.1. PRILOG 1.- PONUDBENI LIST

1.2. PRILOG 2.-TROŠKOVNIK-2023

1.3. PRILOG 3.-IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

1.4. -PRILOG 4.-PRIJEDLOG-UGOVORA (1)