Votina d.o.o.

Votina d.o.o,za proizvodnju i distribuciju električne,toplinske energije,turizam, ugostiteljstvo,trgovinu i usluge

Adresa:Trg Gospe Voćinske 11,Voćin 33 522

MBS: 010095691

OIB: 64271779300

MB: 4429958

IBAN: HR8524120091120011805,Slatinska banka

Mob:091 601 1050  Fax: 033 565 030 E-mail:votinadoo@gmail.com

 

Vlasništvo:Općina Voćin

Temeljni kapital:350.000,00 kn

 

Podaci o članovima uprave:Antun Krupa

Mob:091 601 1050,098 992 5154    E-mail: antun.krupa@vt.t-com.hr

Skupština društva:Predrag Filić

P O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

«Izrada  projektne dokumentacije za  izgradnju Doma za starije i  nemoćne osobe u Voćinu»

 

Naručitelj Votina d.o.o. pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu usluga - «Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Voćinu “, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Votina d.o.o.                         OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

 


1.POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Izrada_projektne_dokumentacije_za_Dom_za_starije_i_nemoćne_osobe_u_Voćinu.pdf