Službenik za informiranje
Općina Voćin
Trg Gospe Voćinske 11
33522 Voćin

Službenik za informiranje
Sanja Jozić, mag.iur.

T: 033/565-030
F: 033/565-030
M: 099/531-8386
e-mail: opcinavocin@net.hr

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. - pročišćeni tekst)

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.)

https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama ure¿'uje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se ure¿'uju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2 003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. U nastavku teksta se mogu preuzeti obrasci:
Pravo na pristup informacijama ure¿'uju

 Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

https://zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

https://zakon.hr/z/217/Zakon-o-tajnosti-podataka

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

https://zakon.hr/z/38/Zakon-o-medijima

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

https://zakon.hr/z/373/Zakon-o-arhivskom-gradivu-i-arhivima

Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),

https://zakon.hr/z/221/Zakon-o-sustavu-dr%C5%BEavne-uprave

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1615.html

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_19_458.html

  Propisi EU

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.), http://www.regos.hr/UserDocsImages/Direktiva%202003_98_EZ.pdf

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/2001R1049/HR2001R1049.pdf

Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32013L0037