Opći kati i druge odluke

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH


NESREĆA ZA OPĆINU VOĆIN

Temeljem članka 30.  Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 02/13. ), a u svezi sa člankom 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo je na 14. sjednici 23. veljače 2015. godine

O D L U K U

o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih

pomoći socijalno ugroženim građanima

Tekst Odluke u prilogu;
Odluka_o_uvjetima_i_načinu_dodjele_jednokratne_financijskih_pomoći_socijalno_ugroženim_građanima,_str.1..PDF
Odluka_o_uvjetima_i_načinu_dodjele_jednokratne_financijskih_pomoći_socijalno_ugroženim_građanima,_str.2.PDF


Na emelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 30. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Voćin na 13. redovnoj sjednici, održanoj 29. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Voćin  za razdoblje od 2014. do 2020. godine

PLAN_GOSPODARENJA_OTPADOM_OPćINE_VOćIN_2014._-_2020..pdf