Novosti


Sretan Uskrs i radosne uskrsne blagdane, ugodne obiteljske trenutke provedene u miru i Božjem blagoslovu, svim žiteljima Općine Voćin žele 
zaposlenici općine, predsjednik Općinskog vijeća Općine Voćin,

zamjenik općinskog načelnika

i općinski načelnik Predrag Filić.


Sretan_Uskrs.pdfNa temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 07/09.) i članka 1. Odluke o utvrđivanju cijena  zemljišta u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin,( KLASA: 311-01/15-01/04, URBROJ: 2189/11-15-01-1,  od 27. 11. 2015.) Općinski načelnik Općine Voćin, 22. 12. 2015. godine, raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ


 za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni ISKRA

Općine Voćin


 I.

Javnom natječaju izlaže se sljedeće zemljište u k.o. Voćin:


 - građevinske parcele (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin.


Tekst javnog natječaja u nastavku:


Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_Poduzetničkoj_zoni_ISKRA_Voćin.pdfCjenik dimnjačarskih usluga na području Općine Voćin od 2015. do 2025. godine
-  n/p korisnicima općinskog proračuna

-  svima


Predmet: Uputa za  izradu  Prijedloga proračuna Općine Voćin      za   razdoblje 2016. " 2018. godine


Sukladno  Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15.)  dostavljamo Vam Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2016.-2018. godine s potrebnim prilozima.


Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.


Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom  odjelu  do  30. listopada 2015. godine.


Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2016.-2018. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Voćin " www.vocin.hr


 Obrazac_za_korisnike_proracuna_-_UDRUGE_za_2016.doc
Objava biračima o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor


Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 8. studenoga 2015. godine, a u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u subotu 07. studenoga 2015.
Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.

Općinski načelnik Općine Voćin sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ) 01.10.2015. objavljuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2015. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.
Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu. 

Natjecaj_za_dodjelu_financijske_potpore_redovnim_studentima_u_akademskoj_godini_2015-2016.pdf
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Tekst u nastavku;

Natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_-_srpanj_2015.pdf


Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija pod rednim brojem, 1, 2 i 4 poništava sukladno točki 19. Javnog natječaja.

Tekst odluke u nastavku;

Odluka_o_poništenju_javnog_natječaja.pdfNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Cjeloviti tekst natječaja sa svim podacima o poslovnim prostorima i uvjetima natječa  možete preuzeti u nastavku;

NAPOMENA; točka 8. u tekstu natječaja primjenjuje se samo na lokal pod rednim brojem 1.

Javni_natječaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_u_vlasništvu_Općine_Voćin.pdf

Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija poništava sukladno točki 20. Javnog natječaja KLASA: 372-03/15-01/02, URBROJ: 2189/11-02-15-1 Voćin, 11. lipnja 2015. godine zbog ne udovoljavanja formalnih uvjeta.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin. koje je označeno kao:

k.č.br. 504, u k.o. Ćeralije, oranica,površine 0,7897 ha, tržišna cijena iznosi 7.168,11kn

Ovdje možete preuzeti obavijest;

8_6_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_Općina_Voćin.pdfO B A V I J E S T

             Obavještavaju se fizičke i pravne osobe na području  Općine Voćin da je Župan Virovitičko - podravske Županije donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane prevelikom količinom oborina - naplavine za područje Općine na svim poljoprivrednim kulturama ( Žitarice, industrijsko bilje, povrće, krmno bilje, livade i pašnjaci ), stoci, trajnim nasadima, graÄ‘evinskim objektima ( stambeni objekti i gospodarske graÄ‘evine te oprema ) i prometnoj infrastrukturi. 

            Štete se mogu prijaviti na obrascima koji se mogu podići u Općini Voćin.

Prilikom ispunjavanja obrasca u prostoru za opis imovine na kojoj je nastala šteta, potrebno je upisati broj katastarske kulture čestice, površinu i kulturu koja je zasijana, odnosno zasaÄ‘ena na kojoj je nastala šteta.

            Ispunjeni obrasci predaju se u Općini Voćin najkasnije do 10. lipnja 2015. godine.

            Po zaprimljenim prijavama Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na terenu će izvršiti procjenu šteta.

                                                                                  OPĆINA VOĆIN
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

Dokument u nastavku;
02_06_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_općina_Voćin.pdfREZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI VOĆIN

Ovdje moŽete preuzeti dokument;

REZULTATI_IZBORA_ZA_ČLANOVE_VIJEĆA_SRPSKE_NACIONALNE_MANJINE_U_OPĆINI_VOĆIN.pdfIZBORNA LISTA I RJEÅ ENJE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆASRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VOĆIN

IZBORNA_LISTA.pdfNa temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč.br. 129/2 i 130/2, upisane u zk. ul. br. 2326, k.o. Ćeralije, KLASA: 943-01/15-01/03, URBROJ: 2189/11-15-2, od 28. travnja 2015.g., Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin


- ovdje moŽete preuzeti cijeli tekst Natječaja;
 Stranica_1.PDF
Stranica_2.PDFDEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VOĆIN

SUBOTA 09.05.2015. od 09,00 do 13,00 sati

NEDJELJA 10.05.2015. od 09,00 do 13,00 sati

PONEDJELJAK 11.05.2015. od 09,00 do 20,00 sati

UTORAK 12.05.2015. od 09,00 do 24,00 sati

KONTAKT:

095/833-5993 Dalibor Klement

098/900-1634 Dani Masri

091/199-6002 Sanja Jozić
OBJAVA BIRAČIMA

- odrŽavanje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave).

 OVDJE  MOŽETE  PREUZETI  CIJELI  TEKST

Objava_biracima_2015.pdfOpćinski vijećnik izabran s liste grupe birača - Simon Vicić
-  Izvješće RN-SP-2015. god.
-  Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog  
   djelovanja 2015. god.
PRILOG:
Simon_Vicić_-_IZVJEŠćE_RN-SP-2015._god..xls
Simon_Vicić_-_Izvješće_o_primljenim_donacijama_za_potporu_političkog_djelovanja_2015..xlsTemeljem članka 30.  Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 02/13. ), a u svezi sa člankom 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), Općinsko vijeće Općine Voćin donijelo je na 14. sjednici 23. veljače 2015. godine

O D L U K U

o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih financijskih

pomoći socijalno ugroženim građanima

Tekst Odluke u prilogu;
Odluka_o_uvjetima_i_načinu_dodjele_jednokratne_financijskih_pomoći_socijalno_ugroženim_građanima,_str.1..PDF
Odluka_o_uvjetima_i_načinu_dodjele_jednokratne_financijskih_pomoći_socijalno_ugroženim_građanima,_str.2.PDFObavijest o dodjeli ugovora o radovima (WORKS CONTRACT AWARD NOTICE) biti će objavljena u Narodnim Novinama dana 27. kolovoza 2014. Godine. Ista obavijest bit će objavljena u Večernjem listu na dan 27. kolovoza 2014. godine.

d9_awardnoticemanual_en.doc

Sretan Uskrs i radosne uskrsne blagdane, ugodne obiteljske trenutke provedene u miru i Božjem blagoslovu, svim žiteljima Općine Voćin žele
zaposlenici općine,

zamjenik općinskog načelnika

i općinski načelnik Predrag Filić.

Visoka škola u Virovitici u četvrtak 19. ožujka 2015. godine će održati Dan otvorenih vrata namijenjen budućim studentima, roditeljima, poslodavcima i široj javnosti.

Program dana otvorenih vrata VŠMI,
Dan_otvorenih_vrata__VSMTI.docxGODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠćA NEZAVISNIH VIJEćNIKA ZA 2014
Simon Vicić
đora đorđević

Simon_Vicić.zip

đORA_đORđEVIć.zipDJEčJI VRTIć „JELENKO"
                VOćIN
    Trg Gospe Voćinske 2.
            33522 Voćin


OBAVIJEST KANDIDATIMA
sudionicima natječaja

u svezi natječaja objavljenog u WEB stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Slatina od 30. siječnja 2015. godine, za  zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto kuhar , zbog zamjene do povratka s rodiljinog dopusta zaposlenice.

Prilog: Obavijest kandidatima. Obavijest_kandidatima_-_sudionicima_natječaja_-_kuharica.jpg
Virovitičko-podravska županija će prvih 500 polaznika sufinancirati sa 100,00 kn.

Božićna čestitka U ime općinskog vijeća, zaposlenika i svoje osobno ime svim žiteljima općine Voćin želim Blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 2015. godinu. Načelnik Predrag FilićJAVNI   POZIV

za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Voćin s pripadajućim prilozima. Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište sa svim pripadajućim prilozima.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Za stručnu pomoć oko ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa poljoprivrednici se mogu obratiti u najbliži ured Savjetodavne službe.

Prije ispunjavanja obrazaca Gospodarskog programa predlažemo da se detaljno prouče Upute za ispunjavanju Gospodarskog programa i Uredba o načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 66/13).

11-12-2014-Javni_poziv_Voćin.pdfPrilog_2_popis_dokumentacije_final.pdfPrilog_3.pdfUPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA_FINAL-20-11-2013.pdfPrilog_1_Obrasci_gospodarskog_programa-7-11-2014.xlsObjavu biračima vezano za raspisivanje izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

Objava_biracima.pdf-  n/p korisnicima općinskog proračuna

 -  svima

Predmet: Uputa za  izradu  Prijedloga proračuna Općine Voćin za razdoblje 2015 – 2017. godine

Sukladno  Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12) dostavljamo vam Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2015.-2017. godine s potrebnim prilozima.

Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih financijskih planova, te su odgovorne za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje  proračuna, odnosno financijskog plana.

Kompletnu dokumentaciju koja se dostavlja odgovorna osoba treba potvrditi svojim potpisom.

Proračunski korisnici obvezni su prijedloge financijskih planova dostaviti Jedinstvenom upravnom  odjelu  do  05. studenog 2014. godine.

Upute za izradu proračuna Općine Voćin za razdoblje 2015.-2017. godine i prilozi s obrascima dostavit će se pismenim putem, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Općine Voćinwww.vocin.hr

 Privitak: Prijavnica_za_program_javnih_potreba_udruga_za_2015._godinu.doc
Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini


Pregled_sklopljenih_ugovora_u_2013..doc